Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1-سهام،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا در بازار اول و دوم فرابورس ایران و " واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار " ثبت شده نزد سازمان حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
2-سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
2-1 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهم
2-2 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهم
حداکثر %5 از اوراق منتشره
حداکثر %10 از کل دارائیهای صندوق
حداکثر %5 از کل دارائیهای صندوق
3-سهام،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر %30 از کل دارائیهای صندوق
4- سهام،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام در بازار اول و دوم فرابورس حداکثر %20 از کل دارائیهای صندوق
5- واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر %5 از کل دارائیهای صندوق و تا سقف %30 از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر %5 از کل دارائیهای صندوق
7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر %5 از ارزش روز سهام صندوق
8- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله سهم حداکثر %10 از تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان